info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปาฝา
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-507318


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https:--www-nacc-go-th--NACCPPWFC?

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 161
เมื่อวาน 341
เดือนนี้ 4,808
เดือนที่แล้ว 7,560
ทั้งหมด 23,534

group ฝ่ายบริหาร
นายประเทือง รักความซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายประเทือง รักความซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายประภาส จอมคำสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายประภาส จอมคำสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายสมบัติ สาสีดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายสมบัติ สาสีดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายบุญมี นานอก
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
นายบุญมี นานอก
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
group ฝ่ายสภา
(นายนิกร ประพฤติใน)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
(นายนิกร ประพฤติใน)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
(นายพีระชัย ธนานันต์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายพีระชัย ธนานันต์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางน้องน้อย บุตรขาว)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นางน้องน้อย บุตรขาว)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นางนวลจันทร์ ประกอบแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นางนวลจันทร์ ประกอบแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายสอาด ทิณรัตน์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายสอาด ทิณรัตน์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายมานิตย์ ไสววรรณ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายมานิตย์ ไสววรรณ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นางสาวสอาด แน่นอุดร)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นางสาวสอาด แน่นอุดร)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นางบาง งามเสน่ห์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นางบาง งามเสน่ห์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นายบุญทัน สุวรรณศรี)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายบุญทัน สุวรรณศรี)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายตาล แถวลีลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายตาล แถวลีลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายทศพล พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ปลัดอบต.
นายทศพล พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ปลัดอบต.
นายพศินถิรวิชัยกุล
รองปลัด อบต.
นายพศินถิรวิชัยกุล
รองปลัด อบต.
นายภูบดินทร์ แน่นอุดร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภูบดินทร์ แน่นอุดร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนวพร คำภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนวพร คำภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายดำรงค์ แสงสุวอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดำรงค์ แสงสุวอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชนันท์สินี รักไท้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชนันท์สินี รักไท้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
นายภูบดินทร์ แน่นอุดร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภูบดินทร์ แน่นอุดร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเพชรไพรินทร์ โสชัยยันต์
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป
นายเพชรไพรินทร์ โสชัยยันต์
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป
นายขัตติยะ ไชยโสภา
นิติกร
นายขัตติยะ ไชยโสภา
นิติกร
นางประภาพรรณ การสร้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางประภาพรรณ การสร้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายวีระพล พรสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นายวีระพล พรสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นายธนากร ภูมิไชยโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนากร ภูมิไชยโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธัญลักษณ์ ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นายธัญลักษณ์ ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปภาดา ราญมีชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปภาดา ราญมีชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกปราโมทย์ ชูศรีทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกปราโมทย์ ชูศรีทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสรุนรินทร์ คำหย่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสรุนรินทร์ คำหย่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวนาตยา ภาระก้านตง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนาตยา ภาระก้านตง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(น.ส.ธัญณิชา ภูมิราศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.ธัญณิชา ภูมิราศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.อลิษา รัตนแสง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(น.ส.อลิษา รัตนแสง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสงัด รักความซื่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
(นายสงัด รักความซื่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางจันทร์วลัย ไพรพาฤทธิ์
ครูผู้ดูุแลเด็ก
นางจันทร์วลัย ไพรพาฤทธิ์
ครูผู้ดูุแลเด็ก
นางบุญมี แสงทรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญมี แสงทรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระประภาพร สีลาดเลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระประภาพร สีลาดเลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.วงเดือน พายพนมนอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.วงเดือน พายพนมนอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ธิดารัตน์ ยุคะลัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ธิดารัตน์ ยุคะลัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
group กองคลัง
นางสาวนวพร คำภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนวพร คำภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉวีวรรณ สุภาวอ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางฉวีวรรณ สุภาวอ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางภณสา พละรังสี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางภณสา พละรังสี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางจารุวรรณ ก้อนคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางจารุวรรณ ก้อนคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเจตน์สฤษฏิ์ กิจแสวง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายเจตน์สฤษฏิ์ กิจแสวง
เจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายดำรงค์ แสงสุวอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดำรงค์ แสงสุวอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ เจริญรบ
นายช่างโยธา
ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ เจริญรบ
นายช่างโยธา
นางประนอม หลงคำรัตน์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางประนอม หลงคำรัตน์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายชุมพล อามาตมูลตรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชุมพล อามาตมูลตรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
group กองสวัสดิการสังคม
นางชนันท์สินี รักไท้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชนันท์สินี รักไท้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวบุปฝา สร้อยวิเชียร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวบุปฝา สร้อยวิเชียร
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประเทือง รักความซื่อ)
นายก อบต.ปาฝา